ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
1,822
เดือนที่แล้ว
1,279
ปีนี้
4,425
ปีที่แล้ว
15,033
ทั้งหมด
32,606
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

ลำดับรายการวันที่
1หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 14 มี.ค. 2566
2เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254016 พ.ย. 2565
3กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมฯ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 25618 ธ.ค. 2563
4ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปฯ 25628 ธ.ค. 2563
5ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 25608 ธ.ค. 2563
6ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องกําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๘8 ธ.ค. 2563
7พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่๙) พ.ศ. ๒๕๖๐8 ธ.ค. 2563
8พระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 8 ธ.ค. 2563
9พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘8 ธ.ค. 2563
10พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25408 ธ.ค. 2563
11พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙8 ธ.ค. 2563
12พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘8 ธ.ค. 2563
13พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐8 ธ.ค. 2563
14พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.25528 ธ.ค. 2563

1