ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
469
เดือนที่แล้ว
5,146
ปีนี้
28,052
ปีที่แล้ว
15,033
ทั้งหมด
56,233
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

ข้อมูลหมู่บ้าน

หมู่บ้าน แม่แฮใน หมู่ที่ 3

แผนที่หมู่บ้าน

ประวัติหมู่บ้าน
     บ้านแม่แฮใน ม.3 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้ตั้งหมู่บ้านเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2450 ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านแฮใน ผู้ใหญ่บ้าน คือ
คนที่ 1 นายหม่อริปุ๊   มงคลปัญญากุล
คนที่ 2 นายจันทร์ดี   มงคลปัญญากุล
คนที่ 3 นายชินะวา    สุริยาธานี
คนที่ 4 นายโข่วา      เชิงพนา
คนที่ 5 นายส่ามู       สิริวาณิชอุดม
     บ้านแม่แฮในเป็นชาวเขาเผ่า กระเหรี่ยง (ปะกากะญอ) ทั้งหมู่บ้าน ราษฎรในหมู่บ้านมีอาชีพทำไร่ปลูกข้าวไว้บริโภคเป็นหลัก และเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผัก เป็นอาชีพเสริม ราษฎรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีฐานะยากจน สภาพหมู่บ้านห่างไกลจากตัวอำเภอและเป็นถิ่นทุรกันดาร ถนนการคมนาคมไม่ดีมีความลำบากต่อการสัญจรไปมา


ข้อมูลประชากร
จำนวนครัวเรือน 115 ครัวเรือน
ประชากร 362 คน ชาย 193 คน หญิง 169 คน


อาชีพหลัก
1.ทำนา    จำนวน   10   ครัวเรือน
2.ทำไร     จำนวน   55   ครัวเรือน
3.รับจ้าง    จำนวน  10   ครัวเรือน
4.ทำสวน   จำนวน  20   ครัวเรือน


อาชีพเสริม
1.ค้าขาย จำนวน - ครัวเรือน
2.เลี้ยงสัตว์ จำนวน 30 ครัวเรือน
-รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 35,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
-รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 20,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
-ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง 30,000.บาท/คน/ปี) ปี 2558 จำนวน - ครัวเรือน


ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
-พื้นที่อยู่อาศัย 23 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 200 ไร่ ทำนาปีละ 1 ครั้ง
-พื้นที่ทำนา 21 ไร่ พื้นที่ทำไร่ 500 ไร่ พื้นที่ทำสวน 10 ไร่
-พื้นที่ทำการเกษตรอื่นๆ - ไร่
-พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน ไม่เปิดเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของชลประทาน) - ไร่
-ป่าชุมชน - แห่ง จำนวน - ไร่
-แหล่งน้ำสาธารณะ - แห่ง
-ประปา 2 แห่ง ผู้ใช้ 38 ครัวเรือน
-บ่อสาธารณะ 2 แห่ง
-โรงเรียน (ระดับ)ประถมศึกษา 2 แห่ง
-วัด (ระบุ) โบสถ์คาทอลิค 1 แห่ง
-จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า - ครัวเรือน ร้อยละ -
-โทรศัพท์สาธารณะ - แห่ง ส่วนตัว(เบอร์บ้าน) - เครื่อง
-โทรศัพท์มือถือ - เครื่อง
-หอกระจายข่าว 1 แห่ง วิทยุชุมช- แห่ง
-ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน - แห่ง
-ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน - แห่ง
-ศาลาประชาคม - แห่ง อื่นๆ -


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านโมโลตู่
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านละอางเหนือ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านแม่แฮใต้
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านดูลาเปอร์
ระยะทางห่างจากอำเภอโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ระยะห่าง 54 กิโลเมตร


ข้อมูลงานประเพณี
-ประเพณีคริสมาสต์ เดือนธันวาคม จัดประเพณีเลี้ยงฉลอง
-ประเพณีเลี้ยงผีไร่ เดือนกรกฎาคม จัดประเพณีเลี้ยงผีก่อนเริ่มทำไร่
-ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน จัดประเพณีดำหัวผู้สูงอายุ


ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน
1.รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายส่ามู สิริวาณิชอุดม
2.รายชื่อนายก อบต. นายอุดม มิตรมหายศ โทร.088-4344513
3.รายชื่อสมาชิก อบต. (หมู่บ้าน) 1)นายดิกาทู มงคลปัญญากุล โทร.087-0868067
2)นายธวัชชัย สิริวาณิชอุดม โทร.098-0701434


รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน
1.นายมีแปะ เรืองกิจโกมล
2.นายวีรยุทธ สุริยาธานี
3.นายธวัชชัย สิริวาณิชอุดม
4.นายถนอม สิริวาณิชอุดม
5.นายบอทีเจริญ ธนังลาภ
6.นายบือทูหลักบุญเชต
7.นายสาพอแอ สิริวาณิชอุดม
8.นายติลอย หลักบุญเขต
9.นายชัยนันท์ ทัศนาไพร
10.นายวาแช ชอบอรัญวา


รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน(อช.)
1.นายมนตรี ธนังเจริญผล
2.นางสุธี หลักบุญเชต
3.นายพะคริ ลำแพนไพรี
4.นางหลี่มุ มงคลปัญญากุล


รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อส.ม.)
1.นายโสภณ ลำแพนไพรี
2.นายเชอะเลอะ
3.นายพะคิตี่ เสมอพร
4.นายโช่วา เชิงพนา
5.นางสาวอิบุญ ชอบอรัญวา
6.นายส่วนทู สิริวาณิชอุดม

................................................................................................................................................................................................

หมู่บ้านของ หมู่ที่ 5

แผนที่หมู่บ้าน

ประวัติหมู่บ้าน
หมู่บ้านของ ตั้งอยู่บนดอยชาวเขาเผ่าหละว้า ตั้งแต่ปู้ย่าตายายจนถึงปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลาร้อยกว่าปีมาแล้วเมื่อก่อนเดิมบ้านของเป็นหมู่บ้านที่กว้างใหญ่มีร้อยกว่าหลังคาเรือน แต่ได้มีการอพยพไปอยู่ที่อื่นจนเหลือแค่ 5 หลังคาเรือน ต่อมาได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อปี 2480 ได้แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน
-คนแรกคือ นายปุด ตานน
- ปี 2525 ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 คือ นายคำแห่น ศักดิ์คงแก่นสาร
- ปี 2540 ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 3 คือ นายพรม
- ปี 2543 ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 4 คือ นายบุญ
- ปี 2548 ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 5 คือ นายซางโลน พิธีมหาทรัพย์
- ปี 2552 ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 6 คือ นายสายตา ศักดิ์คงแก่นสาร


อาณาเขาติดต่อ
     ทิศเหนือ        ติดต่อกับ        บ้านกอกน้อย
     ทิศใต้           ติดต่อกับ        บ้านเฮาะ
     ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ        บ้านแม่ตูม
     ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ        บ้านแปะ
     ระยะทางห่างจากอำเภอโดย รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะห่าง 43 กม.


ข้อมูลประชากร,อาชีพ,รายได้ จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน 33 ครัวเรือน
ประชากร 158 คน ชาย 95 คน หญิง 63 คน


อาชีพหลัก
1.ทำนา    จำนวน 7 ครัวเรือน
2.ทำไร่    จำนวน 22 ครัวเรือน
3.รับจ้าง   จำนวน 5 ครัวเรือน
4.ทำสวน  จำนวน 18 ครัวเรือน


อาชีพเสริม
1.ค้าขาย จำนวน - ครัวเรือน
2.เลี้ยงสัตว์ จำนวน 5 ครัวเรือน
-รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 35,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
-รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 20,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
-รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2558)
-ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง 30,000 บาท/คน/ปี) ปี 2558 จำนวน - ครัวเรือน


ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
-พื้นที่อยู่อาศัย 50 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 150 ไร่ ทำนาปีละ 1 ครั้ง
-พื้นที่ทำนา 50 ไร่พื้นที่ทำไร่ 1000 ไร่พื้นที่ทำสวน 200 ไร่
-แหล่งน้ำสาธารณะ 2 แห่ง
-ประปา 2 แห่ง ผู้ใช้ 33 ครัวเรือน
-หอกระจายข่าว 1 แห่ง
-ศาลาประชาคม1แห่ง


ข้อมูลงานประเพณี
-ประเพณีคริสมาสต์ เดือนธันวาคม จัดประเพณีเลี้ยงฉลอง
-ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่าตายาย เดือนกรกฎาคม จัดเลี้ยงผีปู่ย่าตายายสมัยโบราณ
-ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน ทำบุญดำหัวคนเฒ่าคนแก่ปู่ย่าตายาย
-ประเพณีออกพรรษา เดือนตุลาคม เลี้ยงผี เก็บเกี่ยวกินข้าวใหม่


สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน
-น้ำตกจากแม่น้ำเหียะ
-ถ้ำ


ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน
รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน       นายสายตา ศักดิ์คงแก่นสาร
รายชื่อนายก อบต.     นายอุดมชัย มีตรมหายศ โทร.081-5688269
รายชื่อสมาชิก อบต.   1.นายเยีย ศักดิ์โชติชัยกุล โทร.081-2349781
                          2. นายวรพล ศักดิ์ดิกุล


รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน
1.นายซางโลน พิธีมหาทรัพย์
2.นายสายตา ศักดิ์คงแก่นสาร
3.นายชุติเดช ศักดิ์ดิกุล
4.นายวิจารณ์ ละอองดาวกุล
5.นายพันธุ์ ศักดิ์ดิกุล
6.นายอินปา ละอองดาวกุล
7.นายจุนเมือง ละอองดาวกุล
8.นายเยีย ศักดิ์โชติชัยกุล
9.นายอินทร ถาวรนำชัย


รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อส.ม)
1.นายอมัญ สิริวจีงาม
2.นายวรพล ศักดิ์ดิกุล
3.นายสายตา ศักดิ์คงแก่นสาร
4.นายบุญปา ละอองดาวกุล

.............................................................................................................................................................................................

หมู่บ้านกองบอด หมู่ที่ 11

แผนที่หมู่บ้าน

ประวัติหมู่บ้าน
     เดิมหมู่บ้านชื่อบ้านสันปูเลย และต่อมาได้ย้ายจากบ้านสันปูเลย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆแรกย้ายมาตั้งบ้านอยู่ที่ขุนห้วนครก ซึ่งใกล้กับบ้านกองบอดก็เลยใช้ชื่อบ้านวาบ้านกองบอด ซึ่งบ้านเดิมชื่อบ้านกองบอดมีอยู่แล้ว ปัจจุบันคือบ้านกองบอดใต้ ผู้ที่แยกจากบ้านสันปูเลยมาอยู่ขุนห้วยครกคือนายพะช่า และอีกกลุ่มหนึ่งย้ายจากบ้านสันปูเลยมาอยู่ที่ขุนห้วยผา แต่ยังใช้ชื่อหมู่บ้านเดิมคือบ้านสันปูเลย ในปัจจุบันผู้นำหมู่บ้านที่มาอยู่ขุนห้วยผาชื่อนายขู่แฮ และมีผู้นำหมู่บ้านเป็นทางการแล้ว 4 คน คือ
     1.นายเนะโพ สิทธิ์คงขจร
     2.นายดำรง วัชราธารชน
     3.นายชัยเดช สิทธิ์คงขจร
     4.นายก๋องดี เติมฤดีเสมอ
     5.นายตะมูละ สิริปรีณกุล คนปัจจุบัน


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ      บ้านแม่ขอมใต้
ทิศใต้           ติดต่อกับ      บ้านพุย
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ      ต.แม่ศึก
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ      บ้านแม่หงานหลวง
ระยะทางห่างจากอำเภอโดย รถยนต์และรถจักรยายนต์ ระยะห่าง 37 กม.

ข้อมูลประชากร,อาชีพ,รายได้ จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน 191 ครัวเรือน
ประชากร 695 คน ชาย 356 คน หญิง 339 คน


อาชีพหลัก
1.ทำนา      จำนวน 34 ครัวเรือน
2.ทำไร่      จำนวน 69 ครัวเรือน
3.รับจ้าง     จำนวน 30 ครัวเรือน
4.ทำสวน    จำนวน 90 ครัวเรือน


อาชีพเสริม
1.ค้าขาย จำนวน - ครัวเรือน
2.เลี้ยงสัตว์ จำนวน 113 ครัวเรือน
-รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 35,000บาท/ครัวเรือน/ปี
-รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ยน 15,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
-รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2558)....................................บาท/คน/ปี
-ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง 30,000 บาท/คน/ปี) ปี 2558 จำนวน 1 ครัวเรือน


ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน
รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน       นายตะมูละ สิริปวีณกุล
รายชื่อนายก อบต.     นายอุดมชัย มิตรมหายศ โทร.091-2719536
รายชื่อสมาชิก อบต.   1.นายดวงคำ ฐานสกุลทวี โทร.085-6215179
                          2.นายอนิวัตติ์ อภิบาลสัทธรรม โทร.088-4307845


รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน
1.นายดวงคำ ฐานสกุลทวี
2.นายเจษฎา สุสันต์ธรรมกุล
3.นายบุรินทร์ วัชราธารชน
4.นายดงโซ่ พงษ์พนากุล
5.นายจองะ ปางหินฝนพูนเพิ่ม
6.นายอดุลย์ ศิษย์กุลอนันต์
7.นายธีระเดช ไพรพนา
8.นายประจักษ์ ศรัณยูธานี
9.นายกิติพงษ์ เติมปัญญากุล


รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อส.ม)
1.นายเดช กล้าณรงค์ชูสกุล
2.นายโยแฮ สาทรอัมพา
3.นายสุพจน์ ดูพอ
4.นายสมปิง สุสันต์ธรรมกุล
5.นายนรินทร์ ธัญญาบริบูรณ์


รายชื่อปราชญ์ชาวบ้านด้วยการเกษตร
นายก๋องดี  เติมฤดีเสมอ

.............................................................................................................................................................................................

หมู่บ้านดินขาว หมู่ที่ 13

แผนที่หมู่บ้าน

ประวัติหมู่บ้าน
     หมู่บ้านดินขาว เป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งนานแล้ว ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคนแรกคือ นายต่าเง ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 2 ครัวเรือน อาชีพทำไร่ ปลูกข้าว นับถือศาสนาผี ต่อมามีมิชชั่นนารี ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์เข้ามา และต่อมาคนจากหมู่บ้านใกล้เคียง ก็เริ่มอพยพเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ แต่ตอนนั้นต้องพึ่งพาหมู่บ้านหลักคือบ้านเฮาะ และต่อมาพอบ้านปางหินฝน ซึ่งทางการประกาศให้ก่อตั้งเป็นตำบลก็เลย ดึงหมู่บ้านดินขาวเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของหมู่บ้านโดยมีพ่อกำนันยิ่งเป็นผู้ปกครองหมู่บ้าน และให้นายพะเลโพ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านดินขาว ในปี พ.ศ. 2542 ทางอำเภอประกาศให้แยกหมู่บ้านเป็น ม.13 ดังนั้นหมู่บ้านบ้านคนแรกอย่างเป็นทางการคือ นายทรงเกียรติ วลัยวารีพัฒนา จนครบวาระ 5 ปี ก็เริ่มเปลี่ยนเป็น ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 คือ คนปัจจุบันนายตุลา สถิตย์พงษ์เดช ซึ่งปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด 247 คนมี 59 ครัวเรือน

ข้อมูลประชาชน,อาชีพ,รายได้จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน 75 ครัวเรือน
ประชากร 272 คนชาย 134 คนหญิง 138 คน


อาชีพหลัก
1.ทำนาจำนวน 5 ครัวเรือน
2.ทำไร่หมุนเวียนปลูกข้าวจำนวน 57 ครัวเรือน


อาชีพเสริม
1. ปลุกผัก จำนวน 20 ครัวเรือน
2. เลี้ยงสัตว์ จำนวน 57 ครัวเรือน
-รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 35,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
-รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
-รายได้เฉลี่ยของประชาชนก่อน (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2558)............... บาท/คน/ปี
-ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง 30,000 บาท/คน/ปี) ปี 2558 จำนวน 2 ครัวเรือน


ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้านชุมชน
-พื้นที่อยู่อาศัย 45 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 400 ไร่ ทำนาปีละ 1 ครั้ง พื้นที่ทำนา 20 ไร่ พื้นที่ทำไร่ 100 ไร่ พื้นที่ทำสวน 300 ไร่
-พื้นที่ทำการเกษตรอื่นๆ - ไร่
-พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน ไม่เปิดเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของชลประทาน) - ไร่
-ป่าชุมชน 2 แห่ง จำนวน 1500 ไร่
-แหล่งน้ำสาธารณะ - แห่ง
-ประปา 4 แห่ง ผู้ใช้ 57 ครัวเรือน
-บ่อสาธารณะ - แห่ง
-โรงเรียน (ระดับ)ประถมศึกษา 1 แห่ง
-วัด (ระบุ) โบสถ์คาทอลิค 1 แห่ง
-จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า - ครัวเรือน ร้อยละ -
-โทรศัพท์สาธารณะ 2 แห่ง ส่วนตัว(เบอร์บ้าน) - เครื่อง
-โทรศัพท์มือถือ 14 เครื่อง
-หอกระจายข่าว 2 แห่ง วิทยุชุมช- แห่ง
-ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน - แห่ง
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน - แห่ง
-ศาลาประชาคม - แห่ง อื่นๆ -


อาณาเขตติดต่อ
     ทิศเหนือ         ติดต่อกับ      บ้านปางหินฝน
     ทิศใต้            ติดต่อกับ      ตำบลบ้านทับ
     ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ      ตำบลบ้านทับ
     ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ      บ้านแฮะ
     ระยะทางห่างจากอำเภอโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ระยะห่าง 29 กิโลเมตร

ข้อมูลงานประเพณี
-ประเพณีคริสมาสต์ เดือนธันวาคม จัดประเพณีเลี้ยงฉลอง
-ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน จัดประเพณีดำหัวผู้สูงอายุ
-ประเพณีเลี้ยงผีจัดประเพณีเลี้ยงผีบรรพบุรุษ


ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน
รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน           นายตุลา สถิตย์พงษ์เดช โทร 084-4865206
รายชื่อนายก อบต.          นายอุดมชัย มิตรมหายศ โทร. 091-2719536
รายชื่อสมาชิก อบต.        1.นายก่อ กุศล ปทุมวโรภาส โทร. 081-0296496
                               2. นายปรีชัย ฉัตรกมลทิพย์ โทร. 084-3729155


รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน
1.นายเดโพ ฉัตรกมลทิพย์
2.นายก่อกุศล ปทุมวโรภาส
3.นายพะเลโพ เชิงยุทธ์พานิช
4.นายเคาะลอย โชติศักดิ์ถาวร
5.นายพะยิหยี่ รัตนย่อมงามดี
6.นายมนัส สุวรรณสิงห์
7.นายเตะเจ๊ะ สถิตพงษ์เดช
8.นายทอบือแฮ วลัยวารีพัฒนา
9.นายเตหมื่อแฮ สถิตพงษ์เดช


รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อส.ม.)
1.นายสุรสิทธิ์ สถิตพงษ์เดช
2.นายทางเกียรติ วลัยวารีพัฒนา
3.นายเตะลอย โชติศักดิ์ถาวร
4.นายก่อกุศล ปทุมวโรภาส
5.นางสมิดา สถิตพงษ์เดช


รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
1.นายกฤษฎากร สถิตพงษ์เดช
2.นายณัฐพงษ์ รัตตัญญูวงศา
3.นางพิศมัย เจนคุรุธรรม
4.นายชิดี สถิตพงษ์เดช


รายชื่อปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร
1.นายเดโพ ฉัตรกมลทิพย์
2.นายทอบือแฮ วลัยวารีพัฒนา
3.นายพะนุพอ
4.นายมะเตะลอย

.............................................................................................................................................................................................

หมู่บ้านโมโลตู่ หมู่ที่ 14

แผนที่หมู่บ้าน

ประวัติหมู่บ้าน
     อดีตที่ผ่านมาบ้านโมโลตู่ เป็นหย่อมบ้านของบ้านแม่แฮใน หมู่ที่ 3 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2543 ได้แยกหมู่บ้านใหม่ คือบ้านโมโลตู่ หมู่ที่ 14 ต.ปางหินฝน หมู่บ้านติกต่อกับเขตแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน อยู่ห่างไกลจากอำเภอ เป็นหมู่บ้านที่ยากจน และคนในชุมชนไม่ค่อยได้รับการศึกษาและมีความรู้ไม่มาก ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายสัมพันธ์ มงคลปัญญากุล


อาณาเขตติดต่อ
     ทิศเหนือ        ติดต่อกับ      บ้านแปะ
     ทิศใต้           ติดต่อกับ      บ้านดูลาเปอร์
     ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ      บ้านแม่แฮใต้
     ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ      บ้านแม่สะแม
     ระยะทางห่างจากอำเภอโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ระยะห่าง 58 กิโลเมตร


ข้อมูลประชากร
จำนวนครัวเรือน 74 ครัวเรือน
ประชากร 293 คน ชาย 143 คน หญิง 150 คน


อาชีพหลัก
1.ทำนา      จำนวน 18 ครัวเรือน
2.ทำไร่      จำนวน 66 ครัวเรือน
3.รับจ้าง     จำนวน 66 ครัวเรือน
4.ทำสวน    จำนวน 66 ครัวเรือน


อาชีพเสริม
1.ค้าขาย จำนวน - ครัวเรือน
2.เลี้ยงสัตว์ จำนวน 50 ครัวเรือน
-รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 35,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
-รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 15,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
-รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2557) บาท/คน/ปี
-ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง 30,000.บาท/คน/ปี) ปี 2558 จำนวน 1 ครัวเรือน


ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้านชุมชน
-พื้นที่อยู่อาศัย 50 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 1,650 ไร่ ทำนาปีละ 1 ครั้ง
-พื้นที่ทำนา 90 ไร่พื้นที่ทำไร่ 1,460 ไร่พื้นที่ทำสวน 80 ไร่
-ป่าชุมชนกี่แห่ง 3 แห่ง จำนวน 800 ไร่
-ประปา 3 แห่ง ผู้ใช้ 66 ครัวเรือน
-โรงเรียน(ระดับ) ประถม 1 แห่ง


ข้อมูลงานประเพณี
-ประเพณีคริสมาสต์ เดือนธันวาคม จัดประเพณีเลี้ยงฉลอง
-ประเพณีเลี้ยงผีไร่ เดือนกรกฎาคม จัดประเพณีเลี้ยงผีก่อนเริ่มทำไร่
-ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน จัดประเพณีดำหัวผู้สูงอายุ


ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน
1.รายชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน       นายสัมพันธ์ มงคลปัญญากุล
2.รายชื่อ นายก อบต.      นายอุดมชัย มิตรมหายศ โทร.0912719536
3.รายชื่อสมาชิก อบต.     1)นายปรีดา สวรรค์ทุ่งแก
                               2)นายยงยุทธ เรืองกิจโกมล โทร.080-6718165


รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน
1.นายสัมพันธ์ มงคลปัญญากุล
2.นายยงยุทธ เรืองกิจโกมล
3.นายโบดี ธาราลิขิต
4.นายปรีชา เดชโชติเจริญ
5.นายอาบือ มงคลวิริยคุณ
6.นายจันทร์ดี เมธาวิโรจน์
7.นายสรพงษ์ เมธาวิโรจน์
8.นายชัยณรงค์ เรืองกิจโกมล
9.นายพะแพละบือ มงคลวิริยคุณ


รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อส.ม)
1.นายจันทร์ดี เมธาวิโรจน์
2.นายพะคาเง มงคลวิริยคุณ
3.นายอาบือ มงคลวิริยคุณ