ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
1,822
เดือนที่แล้ว
1,279
ปีนี้
4,425
ปีที่แล้ว
15,033
ทั้งหมด
32,606
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

e-service-:- ดำเนินโครงการป้องกันเเละแก้ไขหมอกควันไฟป่า 2566 สร้างศาลาที่พักจุดเฝ้าระวังไฟป่า ตำบลปางหินฝน 
-:- ประชาสัมพันธ์วิธีการรับมือกับฝุ่น PM 2.5 
-:- ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด 
-:- ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันเเละแก้ไขหมอกควันไฟป่า 2566 
-:- รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
-:- ประชุมช่วยเหลือประชาชน 
-:- ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหริือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
-:- ประกาศ การให้ความช่วยประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
-:- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 

MOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและนิเทศติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
สำรวจบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ
โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอชนเผ่า
กลุ่มงานป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบปางหินฝนได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร
โครงการจัดกิจกรรมงานมหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 28 ประจำปี 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองบอด หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 300 ตารางเมตร 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 294 ตารางเมตร 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านของ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 292 ตารางเมตร 
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดตัดขยายถนนดินเดิม บ้านเฮาะ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร ตัดสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมเฉลี่ย 3,900 ตารางเมตร ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโมโลตู่ หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 272 ตารางเมตร ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดตัดขยายถนนดินเดิม บ้านแม่ตูม หมู่ที่ 4 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 2,000.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ย 8,000.00 ตารางเมตร  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกลี่ยถนนดินเดิม บ้านแม่แฮใน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตูม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกลี่ยถนนดินเดิม บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อขยะ บ้านแม่แฮใน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานแผ่ หมู่ที่ 9 บ้านแม่แฮใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเซโดซา องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2562 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2562 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ 141-02 บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 - บ้านแปะ หมู่ที่ 7 ตำบลปางหินฝน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ 141-02 บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 - บ้านแปะ หมู่ที่ 7 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมแท้งก์เก็บน้ำ บ้านดินขาว หมู่ที่ 13  
-:- จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปะ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- จ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการพร้อมปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนำบลปางหินฝน องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนกำหนด 
-:- จ้างต่อเติมแท้งก์เก็บน้ำพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพุยใต้ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 สขร.1 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 สขร.1 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 สขร.1 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 สขร.1 

ดอย ส่อแควโจ๊
สถานที่่ท่องเทียวและที่พักแรม หมู่ที่ 2 บ้านพุย
สถานที่่ท่องเทียวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนและเทศกาลต่างๆ


ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าทอชนเผ่าลั๊วะระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ